2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou


Summit kampaně Zdravé pracoviště

Na této akci se sešli přední evropští odborníci a osoby s rozhodovací pravomocí, aby diskutovali o výsledcích dvouleté kampaně, sdíleli poznatky a zkoumali budoucí strategie pro účinnou prevenci a udržitelné řízení nebezpečných látek na pracovištích.

Souběžně probíhající workshopy se zabývaly činnostmi prevence, pokud jde o expozici karcinogenům při práci, osvědčenými postupy v odvětví služeb a nahrazováním nebezpečných látek ve výrobních procesech. Rovněž se diskutovalo o nejúčinnějších opatřeních v oblasti BOZP, pokud jde o budoucí vývoj v oblasti používání chemických látek.

Mimořádným zlatým hřebem summitu bylo slavnostní předávání Cen za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště, při kterém bylo oslavováno deset organizací, jež získaly cenu a jež byly pochváleny nezávislou mezinárodní porotou za to, že přijaly proaktivní a participativní přístup k řízení nebezpečných látek. 

V neposlední řadě pak agentura představila nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2020–2022, která bude zahájena v říjnu 2020 a upozorní na význam prevence rizik vzniku muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací.

K dispozici je již shrnutí konference, videozáznamy všech bloků, prezentace a fotografie