2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou


Shrnutí kampaně

2018–2019: Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou

Cílem kampaně na období 2018–2019 bylo zvýšit povědomí o nebezpečných látkách na pracovišti, souvisejících rizicích a způsobu, jak předcházet poškození zdraví pracovníků.

Kampaň podporovala hierarchii prevence a zvláštní pozornost věnovala obzvláště zranitelným skupinám pracovníků. Navíc jako součást trvalého závazku agentury EU-OSHA v souvislosti s plánem týkajícím se karcinogenů se kampaň zaměřila také na řízení expozice na pracovišti látkám, které způsobují nádorová onemocnění. Rovněž zvýšila povědomí o příslušných právních předpisech EU a poskytla podnikům praktické pokyny k tomu, jak se postarat o jejich dodržování.

Tisíce organizací z celé Evropy i z jiných světadílů se zúčastnily akcí a aktivit, z nichž mnohé uspořádali partneři kampaně: národní kontaktní místa a 90 oficiálních partnerů kampaně zorganizovali stovky akcí a aktivit, které aktivně propagovalo 35 mediálních partnerů kampaně. Mezi nejvýznamnější akce patřil Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a soutěž „Správná praxe“ pořádaná v rámci kampaně Zdravé pracoviště, které vybízely k výměně poznatků a podpořily inovativní příklady kontroly nad nebezpečnými látkami.

Video ke kampani na období 2018–2019 – Nebezpečné látky pod kontrolou

 

Jak mít nebezpečné látky pod kontrolou – infografika

Infografika