O tématu


Jak lze řídit rizika?

Rizikům souvisejícím s rostoucí digitalizací pracoviště můžeme předcházet a řídit je. A to takto:

  • přijetím přístupu zaměřeného na člověka a člověka ve velení,
  • zaručením rovného přístupu zaměstnavatelů, vedoucích pracovníků, pracovníků a jejich zástupců k informacím,
  • konzultacemi s pracovníky a jejich zástupci a jejich zapojením do rozhodování o vývoji, zavádění a využívání digitálních technologií a systémů,
  • zachováním transparentnosti, pokud jde o to, jak digitální nástroje fungují, a o jejich hlavní přínosy a nevýhody,
  • podporou holistického přístupu při hodnocení digitálních technologií a jejich dopadů na pracovníky a společnost jako celek.

Klíčem k digitální transformaci je inkluzivní přístup člověka ve velení. Umělá inteligence a digitální technologie by měly podporovat (nikoli však nahrazovat) lidskou kontrolu a rozhodnutí nebo konzultace a účast pracovníků. Návrh, vývoj a používání digitálních systémů zaměřených na člověka ve velení umožňují, aby podporovaly pracovníky, přičemž si však člověk ponechává nad nimi kontrolu. To zaručuje, že vlastnosti, jako je soucit, empatie a zájem o pracovníky, nebudou nahrazeny rozhodováním počítačů.

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví je třeba zohlednit také ve fázi návrhu, a to zapojením programátorů a vývojářů od samého začátku. Stejně důležité je zvýšit digitální gramotnost pracovníků a zaměstnavatelů podporou kvalifikací a rozvoje dovedností pro digitální aplikace. Díky tomu jsou schopni lépe porozumět digitálním systémům, jakož i rizikům a příležitostem, které s nimi souvisejí.