Súbor nástrojov kampane

Podujatia pre zainteresované strany

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

O čo ide?

Podujatia, ako sú okrúhle stoly, workshopy a konferencie, ktoré majú za cieľ spojiť odborníkov a zainteresované strany, aby diskutovali o nejakej problematike. Ich témou môžu byť súčasné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo faktory ohrozujúce bezpečnosť zamestnancov, napríklad otázky bezpečne vykonávanej údržby.

Výhody

 • Každé z uvedených podujatí je dobrou príležitosťou, ako posilniť spoluprácu s vašimi partnermi.

Ako ich možno využiť?

 • Ich hlavným cieľom je rozvíjať spoločné postoje účastníkov, vymieňať si informácie a najlepšie postupy a nadväzovať kontakty.
 • Môžu obsahovať mediálny prvok, ale spravidla to nie je primárnym cieľom podujatia.

Obmedzenia

 • Podujatia sú zvyčajne obmedzené na jednu cieľovú skupinu, takže nemusia byť vhodné, ak sa snažíte osloviť širšie publikum.

Okrúhle stoly a workshopy

 • Najmenšími podujatiami bývajú okrúhle stoly a workshopy. Sú aj najviac interaktívne. Ich cieľom je sprostredkovať stretnutie obmedzeného počtu osôb, aby diskutovali o určitom probléme a pokúsili sa nájsť spoločné stanovisko.
 • Sú najvhodnejšie, ak sa chcete podeliť o vedomosti s malou skupinou ľudí (do 50).
 • Tieto formy podujatí môžete pred kampaňou použiť na prípravu, vývoj nástrojov kampane, zapojenie partnerov atď.

Semináre a školenia

 • Medzi príklady o niečo väčších podujatí patria semináre a školenia. Obvykle sú viac zamerané na vzdelávanie.
 • Mali by mať jasný program alebo posolstvo, ktoré organizátor zdieľa s účastníkmi. Účastníci samozrejme na posolstvo reagujú a poskytujú svoje pripomienky, ale nejde o rovnaký otvorený proces ako v prípade workshopu.
 • Môže to byť vhodná forma v prípade, že v súvislosti s konkrétnym aspektom kampane chcete vyškoliť multiplikátorov.

Konferencie

 • Podujatia, na ktorých sa môže zúčastniť najväčší počet účastníkov, sú konferencie.
 • Môžu obsahovať aj prvok mediálnej komunikácie.
 • Môžu byť aj prístupné verejnosti.