Súbor nástrojov kampane

Kampane – všeobecne

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Kampaň je organizovaný sled činností na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Zvyčajne využíva súbor komunikačných nástrojov na šírenie posolstva a zvýšenie informovanosti o téme. Hociktorý nástroj alebo všetky nástroje, ktoré sú súčasťou súboru, možno využiť na vytvorenie časti kampane.

Výhody

  • Zvyšujte informovanosť o problémoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ich príčinách medzi manažérmi, zamestnancami a ľuďmi, ktorí im v týchto otázkach poskytujú poradenstvo, napr. so zdravotníckymi pracovníkmi.
  • Poskytujte praktické riešenia prostredníctvom „modelov osvedčených postupov“.
  • Rozširujte vedomosti zamestnancov o príslušných právnych predpisoch a veďte organizácie k tomu, aby ich dodržiavali.
  • Upozorňujte ľudí na nové riziká a možné riešenia.
  • Získavajte podporu v prípade zmien právnych predpisov alebo usmernení.
  • Zaistite svojej organizácii postavenie autority v oblasti BOZP a cenného partnera.

Obmedzenia

  • Realizácia môže byť drahá/časovo náročná.

  • Je ťažké osloviť menšie skupiny.

Zložky úspešnej kampane

Presvedčivé posolstvo a jednoznačné ciele sú základom každej kampane. Pomôžu vám definovať cieľové publikum a nástroje kampane na jeho čo najoptimálnejšie oslovenie. Tak ako pri väčšine podobných iniciatív spočíva úspešnosť kampaní v primeranej miere angažovanostimotivácie.