Súbor nástrojov kampane

Súťaže

Vhodné pre:

Stredné až veľké organizácie.

Ako na to?

Súbežne s vašou kampaňou môže prebiehať súťaž týkajúca sa tém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Môže to byť foto- alebo videosúťaž, prípadne súťaž o najlepšiu pomôcku v oblasti BOZP.

Výhody

 • Súťaž môže byť výborným nástrojom na podporu vašej kampane a posilnenie jej kľúčových posolstiev.
 • Prostredníctvom súťaže môžete podnietiť záujem širokej verejnosti o témy v oblasti BOZP.
 • Táto téma môže pritiahnuť aj mladých ľudí. Do fotografickej súťaže, ktorú agentúra EU-OSHA zorganizovala v roku 2011, sa so svojimi fotografiami zapojilo takmer tisíc ľudí.

Obmedzenia

 • Tento druh súťaže si vyžaduje internú angažovanosť organizácie:
  • zapojenie širokého cieľového publika
  • príprava výberového konania atď.
  • Nákladné môže byť aj to, ak uvažujete o ponúknutí finančnej odmeny.

Kto sa zúčastní?

 • Premýšľajte o cieľovom publiku:
  • Chcete zapojiť širokú verejnosť?
  • Alebo konkrétne skupiny (napr. iba pracovníci, iba mládež)?

Vyhlásenie súťaže

 • Premyslite si, ako osloviť potenciálnych účastníkov: ak zapájate širokú verejnosť, zvážte použitie sociálnych médií.
 • Vytvorte webovú stránku súťaže.

Víťazné kritériá

 • Zvážte presné kritériá, ktoré musia účastníci splniť, aby súťaž vyhrali.
 • Vyberte porotu, ktorá posúdi, či účastníci spĺňajú tieto kritériá:
  • Pokúste sa zaistiť účasť známej osoby, ktorá bude túto porotu zastupovať. V prípade fotografickej súťaže to môže byť napr. renomovaný profesionálny fotograf.

Pravidlá a výberové konanie

 • Pripravte výberové konanie: ak prevádzkujete podstránku venovanú súťaži, môžete tam nahrať prihlasovací formulár.
 • Zabezpečte, aby boli pravidlá jasné a presné a aby boli všetky prihlasovacie formuláre zrozumiteľné.
 • Ak očakávate veľký počet účastníkov, zvážte rozdelenie výberového konania na dve fázy:
  • predbežný výber,
  • konečný výber.

Časové osi

 • Z hľadiska časového harmonogramu organizujte súťaž súčasne s kampaňou.
 • Záverečná fáza by mohla byť spojená so záverečným podujatím kampane.

Propagácia

 • Zapojte médiá. Poskytnite im obrázky (ak ide o fotografickú súťaž) alebo iné vizuálne materiály.
 • Dohodnite si rozhovory so súťažiacimi, ako aj s porotou.