Súbor nástrojov kampane

Mediálne partnerstvo

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Výhradná spolupráca organizácie s vybranými médiami prináša vzájomne prínosnú publicitu.

Výhody

 • Vytvorenie mediálneho partnerstva môže zvýšiť dôveryhodnosť vášho úsilia aj úsilia vášho partnera prostredníctvom podpory treťou stranou.
 • Mediálne partnerstvá sú takisto dobrým riešením pre organizácie, ktoré majú nízky rozpočet na kampane.
 • Vydávanie správ a článkov je napríklad jednoduchšie, ak máte uzatvorenú zmluvu o mediálnom partnerstve, pretože môžete využiť prístup k čitateľom vašich partnerov.

Obmedzenia

 • Médiá môžu dostávať veľa ponúk na partnerstvo. Preto je dôležité mať pre svojho potenciálneho partnera dobrý návrh, aby ponuka stála za to. Klaďte väčší dôraz na to, čo z toho partner môže mať a aká by bola pridaná hodnota tohto partnerstva.

Koho by ste mali osloviť

Najskôr si dobre premyslite, ktorý prvok médií vám s najväčšou pravdepodobnosťou a najefektívnejšie pomôže odovzdať posolstvo, a dôkladne si naplánujte oslovenie. Ak má vaša kampaň napríklad dôležitý vizuálny prvok, hľadajte televízneho partnera.

Čo ponúknuť

 • Popremýšľajte, čo by ste mohli partnerovi ponúknuť – a čo by ste za to na oplátku chceli.
 • Ďalej uvádzame niekoľko príkladov toho, čo môžete ponúknuť:
  • Exkluzivita obsahových materiálov (prieskumy, výskumy, obrázky, videá).
  • Exkluzívny rozhovor s vedúcim vašej organizácie.
  • Vystavenie propagačných materiálov partnera počas konferencií/veľtrhov.
 • Do svojich propagačných materiálov a webových sídiel môžete tiež zahrnúť logo partnera.

Čo môžete za to žiadať na oplátku?

 • Sériu článkov alebo rozhovor.
 • Rozhlasový/televízny program venovaný vašej kampani.
 • Umiestnenie vašich materiálov na webové sídlo mediálneho partnera.

Finalizácia dohody

Keď sa nápad schváli, uistite sa, že:

 • vypracujete písomnú dohodu, v ktorej sa uvedie, čo každá zo strán od partnerstva očakáva,
 • stanovíte zodpovednosti na zabezpečenie hladkého priebehu partnerstva.