Om emnet


Hvordan kan det håndteres?

Muskel- og skjelettplager kan forebygges og håndteres. Å velge en integrert tilnærming til forebygging – basert på prinsippene i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og internkontrollforskriften – og å fremme en forebyggingskultur som involverer både arbeidsgivere og arbeidstakere er avgjørende for å håndtere problemet.

  • Risikovurdering på arbeidsplassen: Dette er fundamentalt for vellykket forebygging og bør innebære forberedelse, vurdering og implementering av forebyggende og beskyttende tiltak. Risikovurderingsprosessen bør gjennomgås og oppdateres jevnlig.
  • En kombinasjon av forebyggende tiltak for å eliminere/kontrollere risikoer: Dette bør være øverste prioritet på enhver arbeidsplass. Ettersom muskel- og skjelettplager forårsakes av flere faktorer, er en kombinert tilnærming mest hensiktsmessig. For eksempel implementering av tiltak som er rettet mot arbeidsplassen (f.eks. ergonomi), arbeidsorganisasjonen (f.eks. tillate pauser), psykososiale faktorer (f.eks. la arbeidstakere kontrollere arbeidstempoet) og arbeidstakere (f.eks. gi opplæring om gode arbeidsstillinger).
  • Oppmuntre arbeidstakermedvirkning: Arbeidstakere bør være involvert i å identifisere risikofaktorer for muskel- og skjelettplager og forebyggende løsninger for å hjelpe bedrifter med å utvikle helhetlige retningslinjer for å håndtere muskel- og skjelettplager. EU-OSHAs samtalestartere for samtaler på arbeidsplassen om muskel- og skjelettplager kan brukes for å legge til rette for gruppediskusjoner på arbeidsplassen eller under opplæring.

Som en del av Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning-kampanjen har vi opprettet en database med praktiske verktøy, veiledningsmateriale og eksempler på god praksis for å oppmuntre til arbeidstakermedvirkning og støtte arbeidsplasser i håndteringen av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Du finner annet nyttig kampanjemateriell og publikasjoner under Verktøyer og publikasjoner.