Om emnet


Hva dreier det seg om?

Innen 2030, er det forventet at arbeidere i alderen 55–64 vil utgjøre 30 % eller mer av arbeidsstyrken i mange europeiske land. Pensjonsalderen øker i mange medlemsland og mange arbeidstakere vil sannsynligvis gå et lengre arbeidsliv i møte. Man må derfor anstrenge seg for å sørge for sikre og sunne forhold gjennom arbeidslivet.

Europa 2020-strategien peker på demografiske endringer som en av hovedutfordringene Europa står overfor. For å håndtere dette, skisserer EUs Strategiske rammeverk for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, 2014–2020 tiltak for å promotere god praksis og forbedre forhold innen yrkesmessig sikkerhet og helse (HMS) for alle arbeidere.

Den aldrende arbeidsstyrken gir forskjellige utfordringer for alle som er involvert i håndtering av HMS:

  • Et langt yrkesliv kan føre til lengre eksponering for risiko.
  • Det vil være flere arbeidere med kroniske helseproblemer og spesifikke behov.
  • Eldre arbeidstakere kan være mer sårbare overfor visse sikkerhets- og helsefarer.
  • Den høye andelen av arbeidsrelaterte problemer i visse sektorer og yrker som involverer en tung fysisk og/eller mental arbeidsbyrde, manuelt arbeid eller avvikende arbeidstider må tas i betraktning.
  • Forebygging av arbeidsuførhet, rehabilitering og tilbakevending til arbeid etter sykefravær blir stadig viktigere.
  • Aldersdiskriminering er problem som må tas opp på samfunnsnivå.