Om emnet


Muligheter og risikoer

Økt digitalisering av økonomien og bruk av digitale teknologier på arbeidsplassen skaper muligheter for både arbeidstakere og arbeidsgivere, inkludert nye muligheter for å forbedre HMS:

 • henviser repeterende, arbeidskrevende og risikofylte oppgaver til maskiner.
 • Robotikk og KI støtter og erstatter menneskelig arbeidskraft i risikofylte arbeidsmiljøer.
 • Digitale teknologier og prestasjonsfremmende teknologier (f.eks. eksoskjeletter) forbedrer vanskeligstilte arbeidstakeres tilgang til arbeidsmarkedet, for eksempel personer med funksjonsnedsettelser, innvandrere eller arbeidstakere som bor i områder med få arbeidsmuligheter.
 • Bedret kontroll kombinert med gir mer presise og effektive inngripener.
 • Arbeidstakere som kan jobbe hjemmefra, opplever en bedre balanse mellom arbeid og fritid, og mer fleksibilitet og autonomi.

Data fra EU-OSHAs HMS-pulsundersøkelse 2022 viser at digitale teknologier brukes til å overvåke arbeidsmiljøet til 19,2 % av europeiske arbeidstakere for støy, kjemikalier, støv og gasser, mens 7,4 % av arbeidstakere også overvåkes individuelt, dvs. overvåking av hjertefrekvens, blodtrykk, kroppsholdning og andre vitale faktorer.

Data fra samme kilde viser også at ansatte på hjemmekontor har mindre sannsynlighet for å bli utsatt for vold eller verbal mishandling fra kunder, pasienter, elever eller trakassering eller mobbing: Ettersom de hovedsakelig er aktive i yrker som innebærer redusert interaksjon med tredjeparter rapporterer bare 7,9 % av hjemmebaserte fjernarbeidere om eksponering for vold eller verbale overgrep (15,7 % av den yrkesaktive totalbefolkningen) og bare 4,4 % om trakassering eller mobbing (mot 7,3 % av totalbefolkningen). Det antas at den sosiale isolasjonen (inkludert fra kolleger og overordnede) også kan ha en dempende rolle i dette henseende. Det er verdt å nevne at en lavere andel ansatte på hjemmekontor rapporterer om manglende autonomi eller innflytelse over arbeidstempoet eller arbeidsprosessene (14,4 %) sammenlignet med andelen i arbeidsstokken totalt (14,4 %).

Innføringen av digitale teknologier på arbeidsplassen medfører også arbeidsmiljøutfordringer og -risikoer:

 • Digital overvåking, tap av autonomi, arbeidsintensivering og press for å prestere i henhold til en viss standard.
 • Mellomlederjobber erstattes av algoritmer som tildeler arbeidstakere oppgaver og overvåker prestasjonen.
 • Tap av jobbkontroll, oppstykking av jobber i svært enkle oppgaver som skal utføres på en standardisert måte, innsnevring av jobbinnhold og reduksjon av stillingenes kompetansenivå.
 • Isolering av arbeidstakere, økning i virtuell interaksjon og tap av kollegial støtte.
 • Uriktige eller urettferdige avgjørelser om arbeidstakere som resultat av automatiserte eller halvautomatiserte prosesser på bakgrunn av data og/eller programvare som inneholder feil.
 • Systemer som «dulter» (nudger), straffer og vurderer arbeidstakeres prestasjoner.
 • Uklart ansvar for HMS og gyldigheten av eksisterende HMS-rammeverk.
 • Mobilitet, fleksibilitet, konstant tilgjengelighet og utvisking av skillet mellom arbeid og fritid.

EU-OSHAs ESENER-undersøkelse 2019 konkluderte at økt bruk av digitale teknologier på arbeidsplassen er knyttet til psykososiale risikoer, som tidspress, dårlig kommunikasjon eller samarbeid, jobbusikkerhet samt lange skift eller uregelmessig arbeidstid.

Utover dette oppga respondentene av EU-OSHAs HMS-pulsundersøkelse 2022 at digitale teknologier resulterer i at de jobber alene (44 %), økt overvåking av dem på arbeidsplassen (37 %), redusert autonomi (19 %), økt arbeidsbelastning (33 %) og at hastigheten eller arbeidstempoet avgjøres av disse teknologiene (52 %).

Resultatene fra EU-OSHAs HMS-pulsundersøkelse 2022 viser også at ansatte på hjemmekontor oftere rapporterer om økning i arbeidsbelastningen (33,2 %), at hastigheten eller arbeidstempoet er bestemt av digitale teknologier (61,2 %), sosial isolasjon (56,8 %) og opplever alvorlig tidspress eller for stor arbeidsmengde (46,9 %) i større grad enn andelen for den arbeidsstokken totalt.