Teemast


Keda tuleb jätkusuutliku tööelu edendamisse kaasata?

Tööohutuse ja töötervishoiu tõhusaks juhtimiseks peavad selles osalema kõik – tööandjad, juhid ja töötajad. Eriti oluline on see ohtlike ainete korral, sest riskide tähelepanuta jätmisel on tõsised otsesed tagajärjed nii töötajate tervisele kui ka ettevõtte püsimajäämisele.

  • Tööandjad on seadusest tulenevalt kohustatud selgitama välja kõik ohtlike ainetega seotud ohud. Nad peavad tagama, et riske juhitakse ennetusmeetmete hierarhia alusel.
  • Juhid peaksid motiveerima töötajaid osalema. Nad peaksid tagama, et töötajaid koolitatakse korrapäraselt ning neile jagatakse kergesti kasutatavaid vahendeid.
  • Töötajad peaksid mõistma võimalikke riske, olema ennetusmeetmetest hästi teadlikud, tundma end probleeme sõnastades mugavalt ja teadma, et neid innustatakse lahenduste otsimises aktiivselt osalema.

Ennetuskultuuri loomine on keskse tähtsusega. Tugeva juhtimisstiili ning tööohutusele ja töötervishoiule pühendumise abil saavad tööandjad ja juhid luua töökeskkonna, mis innustab igaüht võtma ohutust ja tervishoidu tõsiselt ning tegema riskide väljaselgitamisel ja nende lahendamisel koostööd.