Teemast


Kuidas saab riske ohjata nii, et see tagab töötades tervena vananemise?

Otsustava tähtsusega on tööõnnetuste ja haigestumiste ennetamine kogu elu jooksul, sest noorena kogetud töötingimused mõjutavad tervist eakana. Praegustest noortest töötajatest saavad tulevikus eakad töötajad.

Oluline on tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise tervikkäsitlus, mis arvestab kõiki tegureid, mis võivad mõjutada tööohutust ja töötervishoidu. Riskide, eriti psühhosotsiaalsete riskide heal ohjamisel võib olla suur roll personalipoliitikal. Töötajate vananedes on üha tähtsamad ka rehabilitatsiooni ja pärast haigust tööle naasmise poliitika.

Tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise tervikkäsitluse näide on töövõime kontseptsioon. Töövõime on töö ja individuaalsete ressursside tasakaal. Hea töövõime edendamine nõuab head juhtimist ja töötajate osalust.

Tööandjatel on õiguslik kohustus hinnata riske, arvestades ealisi riske. Eakad töötajad aga ei moodusta ühtset rühma: mida eakamad on töötajad, seda suuremad on nende töövõime ja terviseseisundi erinevused. Seega tuleb riskihindamisel arvestada ka mitmekesisust.

Üksikisiku töövõime muutustega saab toime tulla tööd kohandades, näiteks kasutades füüsilist koormust vähendavaid seadmeid ja vahendeid või õpetades õigeid tõstmisvõtteid. Tuleb meeles pidada, et töökoha läbimõeldud planeeringust ja heast töökorraldusest saavad kasu igas vanuses töötajad.