Teemast


Keda tuleb jätkusuutliku tööelu edendamisse kaasata?

Eesmärk on kaasata kõiki – tööandjaid, juhtkonda ja töötajaid – tegema koostööd selle nimel, et luua kõigi jaoks ohutu ja tervislik töökeskkond.

Juhid peaksid töötajaid julgustama küsimusi esitama ning osalema lahenduste leidmisel. Hea juht inspireerib ja motiveerib töötajaid, tunneb nende tugevaid ja nõrku külgi ning julgustab neid töötama ühiste eesmärkide nimel. Tähtis on toetav ja lugupidav keskkond, kus eakad ja noored töötajad teevad head koostööd ning suhtlevad omavahel.

Töötajad tunnevad töökohta hästi. Selle kohta teadmisi tööandjate ja juhtidega jagades saavad töötajad abistada probleemide tuvastamisel ning lahenduste leidmisel ja rakendamisel. Riskide eduka ohjamise eelduseks on töötajatega suhtlemine, mis loob usaldava ja lugupidava õhkkonda.

Personalijuhtide ning tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistide koostöö on eriti oluline töötajate vananemise ja mitmekesisuse probleemide lahendamisel. Personalipoliitika, mis käsitleb näiteks töö- ja eraelu tasakaalu, tööaega, elukestvat õpet ja karjääriarendust, mõjutab tööohutust ja töötervishoidu palju. Seega on ülioluline, et personalipoliitika toetaks tööohutuse ja töötervishoiu juhtimist east olenemata, arvestades iga vanuserühma iseärasusi, vajadusi ja motivatsiooni.