Õigusaktid


Töökoha digiüleminekust tulenevad riskid kuuluvad töötervishoiu ja -ohutuse raamdirektiivi kohaldamisalasse. Eesmärk on kaitsta inimesi tööga seotud riskide eest ning kehtestada tööandja vastutus tööohutuse ja -tervishoiu tagamise eest.

Teatud riske käsitletakse ka eridirektiivides:

seadmete ja vahendite hoolduse kohta

tööaja korralduse kohta

töötajate teavitamise ja nõustamise raamistiku kehtestamise kohta

Tehisintellekti valdkonnas on EL välja pakkunud ja teinud mitu seadusandlikku ja muud algatust.