Набор от инструменти за кампанията

Кампании — общи характеристики

Подходящо за:

Всички видове организации.

Какво представлява това?

Кампанията е организиране на планирани действия за постигане на конкретна цел. При нея обикновено се използва серия от инструменти за комуникация с цел споделяне на послание и повишаване на осведомеността по дадена тема. Всеки или всички от инструментите, включени в инструментариума, могат да бъдат използвани за формиране на част от кампания.

Ползи

  • Повишете информираността по отношение на проблемите, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР), включително причините за тях, сред ръководителите, служителите и хората, които ги консултират по тези въпроси, например медицински специалисти.
  • Осигурете практически решения чрез „модели на добри практики“.
  • Повишавайте знанията на работната сила относно приложимото законодателство и насърчавайте организациите да го спазват.
  • Предупреждавайте хората за нови рискове и възможни решения.
  • Спечелете подкрепа за промени в законодателството или насоките.
  • Създайте авторитет на вашата организация като капацитет по въпросите на БЗР и ценен партньор.

Ограничения

  • Може да е скъпа/отнемаща време

  • Трудно е да се достигнат по-малки групи

Елементите на успешната кампания

Силното послание и ясните цели са в основата на всяка кампания. Те помагат да определите пред кого следва да говорите (целева аудитория), както и най-добрия начин за връзка с участниците, т.е. кои средства да използвате. Както при повечето начинания, кампанията изисква достатъчен принос на усилия и мотивация, за да бъде наистина успешна.