Приоритетни области


Автоматизация на задачите

На пазара на труда навлязоха роботизирани системи с изкуствен интелект (ИИ) от ново поколение, които помагат на работниците като поемат рутинни и повтарящи се задачи. Те могат да се използват и за извършването на високорискови и сложни трудови задачи. Чрез извършване на задачи, които хората не могат, не трябва или не желаят да изпълняват, роботите могат да предпазят работниците от увреждания. Това също така освобождава време за работниците да придобиват нови умения и да вършат по-творчески задачи.

Използването на цифрови технологии за автоматизиране на задачите обаче е свързано и с редица рискове и предизвикателства. Списъкът включва загуба на осведоменост за положението на хората, прекомерна зависимост от автоматизираните системи или възможна загуба на специфични умения на работниците. Работниците може да почувстват загуба на автономност, опасения от загуба на работата си и недоверие към системата. Друго предизвикателство е необходимостта от преквалификация, която се изразява в обучение на работниците да използват новата роботизирана технология, като същевременно се предотврати загубата на важни компетентности.

Като се имат предвид тези фактори, при внедряването на основани на ИИ роботизирани системи за автоматизиране на задачите следва да се възприеме подход, основан на принципа „под човешки контрол“. По този начин работниците разполагат с възможност да използват автоматизацията в своя полза, като същевременно запазват контрола си върху работния процес.

За да научите повече, вижте материалите на кампанията ни.