Приоритетни области


Работа през цифрови платформи

Работата през цифрови платформи създава нови възможности за предприятията и работещите, например за хората, които може да срещнат повече трудности при достъпа до традиционния пазар на труда. С няколко думи, това е работа, извършвана чрез, на или с посредничеството на онлайн платформа.

Най-често срещаният бизнес модел на платформа е многостранната онлайн платформа за съчетаване на предлагането с търсенето на работна ръка. Това често се отнася за работни места в професии и отрасли като транспортния сектор (шофьори за доставки и таксиметрови шофьори), чистачи и майстори за домашни ремонти (изложени на въздействието на химически продукти и на висок риск от подхлъзване, препъване и падане). Работещите през цифрови платформи се управляват от алгоритми, които определят разпределението на работата, възнагражденията и събират данни за работещите, които могат да се използват за засилване на контрола.

Поради нестандартните трудови отношения с операторите на цифрови платформи се увеличават рисковете за работещите през тези платформи. Те също така имат ограничени възможности за водене на преговори и контрол върху работата си. Това е очевидно в секторите на доставките и транспорта, където работниците извършват работата си на място, имат по-ниска квалификация и върху тях се упражнява високо ниво на контрол от страна на платформите.

Работещите през платформи са изправени също така пред изолация, повишаване на интензивността на труда, удължено работно време и цифрово наблюдение и контрол, които могат да доведат до високи нива на стрес. Техният трудов статус обаче ограничава достъпа им до закрила. Тъй като работещите през платформи обикновено са самостоятелно заети лица, те носят отговорност за своите БЗР. Платформите нямат задължение да предприемат мерки за повишаване на защитата на работещите през платформи.

Научете повече за това как да предотвратите или сведете до минимум рисковете, свързани с работата през цифрови платформи.