Súbor nástrojov kampane

Oslovenie publika

Väčšina kampaní zahŕňa niekoľko druhov médií, a to od tlačových správ a článkov v časopisoch až po plagáty a adresné doručovanie reklamných zásielok.

Presnú kombináciu určí vaše cieľové publikum, ako aj finančné a časové hľadiská. Medzi možnosti patria:

 • reklamné letáky, plagáty na použitie na pracovisku,
 • reklamy (v tlači, televízii, rozhlase alebo kine alebo na plagátoch na reklamných plochách, v autobuse alebo v metre),
 • tlačové aktivity – tlačové správy, rozhovory, účasť v televíznych alebo rozhlasových programoch,
 • usmernenia a brožúry,
 • informačné bulletiny,
 • semináre, workshopy alebo konferencie,
 • školenia,
 • telefonické poradenstvo,
 • návštevy na pracovisku,
 • adresné doručovanie reklamných zásielok,
 • výstavy.
Reaching your audiences