Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκδηλώσεις για ενδιαφερόμενους

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Εκδηλώσεις όπως οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, τα εργαστήρια και τα συνέδρια, οι οποίες αποσκοπούν στην από κοινού συζήτηση κάποιου θέματος από ειδικούς και από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για παράδειγμα, η ισχύουσα νομοθεσία περί επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ή οι απειλές για την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως οι ασφαλείς εργασίες συντήρησης.

Οφέλη

 • Κάθε μια από τις ανωτέρω εκδηλώσεις αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους σας.

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

 • Ο κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών θέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών και η δικτύωση.
 • Μπορούν να περιλαμβάνουν μια στρατηγική προβολής στα μέσα ενημέρωσης, αλλά κατά κανόνα δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης.

Περιορισμοί

 • Οι εκδηλώσεις περιορίζονται συνήθως σε μία ομάδα στόχο, οπότε και ενδέχεται να μην ενδείκνυνται σε περίπτωση που προσπαθείτε να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και συναντήσεις εργασίας (workshops)

 • Οι μικρότερες εκδηλώσεις είναι συνήθως συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και συναντήσεις εργασίας. Αυτές είναι επίσης και οι πιο διαδραστικές. Στόχος τους είναι να συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό ατόμων οι οποίοι θα συζητούν ένα θέμα και θα προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος.
 • Είναι η καταλληλότερη λύση όταν θέλετε να μοιραστείτε γνώσεις με μικρή ομάδα ατόμων (έως 50).
 • Οι συγκεκριμένοι τύποι εκδήλωσης μπορούν να πραγματοποιούνται πριν από την εκστρατεία σας, ώστε να προετοιμαστείτε, να αναπτύξετε τα εργαλεία της εκστρατείας σας, να συμπεριλάβετε συνεργάτες κλπ.

Σεμινάρια και εκδηλώσεις κατάρτισης

 • Μεταξύ των ελαφρώς μεγαλύτερων εκδηλώσεων περιλαμβάνονται τα σεμινάρια και οι εκδηλώσεις κατάρτισης. Αυτές έχουν συνήθως περισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
 • Πρέπει να συνοδεύονται από ένα σαφές θεματολόγιο ή ένα μήνυμα που ο διοργανωτής μοιράζεται με τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες έχουν βεβαίως τη δυνατότητα να αντιδράσουν στο μήνυμα και να υποβάλουν σχόλια, αλλά δεν πρόκειται για την ίδια ανοικτή διαδικασία όπως σε μια συνάντηση εργασίας.
 • Αυτός ο τύπος εκδήλωσης μπορεί να ενδείκνυται εφόσον θέλετε να εκπαιδεύσετε πολλαπλασιαστές πληροφόρησης επί ενός συγκεκριμένου στοιχείου της εκστρατείας σας.

Συνδιασκέψεις

 • Οι εκδηλώσεις που μπορούν να περιλαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων είναι οι συνδιασκέψεις.
 • Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν και στρατηγική προβολής στα μέσα ενημέρωσης.
 • Μπορούν επίσης να είναι ανοικτές στο κοινό.