Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Βραβεία Καλής Πρακτικής

Απευθύνεται προς:

Μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους οργανισμοί/επιχειρήσεις.

Τι είναι;

Μια εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας βραβεύετε μια επιχείρηση/έναν εργοδότη για την εξαιρετική συμβολή του σε ένα θέμα, π.χ. την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Τα βραβεία αποσκοπούν να καταδείξουν, μέσω παραδειγμάτων, σε όλους τους εργοδότες και τους εργαζομένους, τα οφέλη που απορρέουν από την τήρηση καλών πρακτικών ασφάλειας και υγείας. Μέσω του διαγωνισμού για την απονομή των βραβείων καλής πρακτικής μπορείτε να προωθήσετε λύσεις καλής πρακτικής στον χώρο εργασίας και να ανταλλάξετε πληροφορίες σχετικά με καλές πρακτικές σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Οφέλη

 • Ο διαγωνισμός ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της εκστρατείας σας και των βασικών της μηνυμάτων.
 • Χάρη στον διαγωνισμό δημιουργείτε ένα καλό παράδειγμα που οι εργοδότες ενδέχεται να ακολουθήσουν.

Περιορισμοί

 • Ένας διαγωνισμός αυτού του είδους προϋποθέτει την εσωτερική έμπρακτη δέσμευση του οργανισμού: Προετοιμασία της διαδικασίας επιλογής, κλπ.
 • Μπορεί επίσης να συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη, εφόσον σκέφτεστε να προσφέρετε τυχόν οικονομική ανταμοιβή.

Προγραμματισμός των βραβείων

 • Σκεφτείτε πώς θα προσεγγίσετε τους δυνητικούς συμμετέχοντες: πιθανόν με απευθείας επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου
 • Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα για τον διαγωνισμό
 • Σκεφτείτε τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες ώστε να κερδίσουν στον διαγωνισμό. Μπορείτε π.χ. να αναζητήσετε λύσεις οι οποίες:
  • Θα είναι συναφείς προς την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία
  • Θα καταδεικνύουν επιτυχή εφαρμογή και πραγματικές βελτιώσεις
  • Θα μπορούν δυνητικά να μεταφερθούν σε άλλους χώρους εργασίας

Κριτική επιτροπή

 • Επιλέξτε την κριτική επιτροπή που θα αξιολογήσει το εάν οι συμμετέχοντες πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια.
 • Για να ενθαρρύνετε τους δυνητικούς συμμετέχοντες, προσπαθήστε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή ενός προσώπου που είναι γνωστό στον χώρο της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Αυτό θα προσθέσει επίσης κύρος στον διαγωνισμό σας.

Βραβεία και διαδικασία επιλογής

 • Σκεφτείτε τα βραβεία και την πιθανή προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες (ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης κλπ.).
 • Προετοιμάστε μια διαδικασία επιλογής: μπορείτε να προβλέψετε έναν υπο-διαδικτυακό τόπο αφιερωμένο στα βραβεία καλής πρακτικής, μέσω του οποίου θα παρέχεται και το σχετικό δελτίο συμμετοχής για τους συμμετέχοντες
 • Βεβαιωθείτε ότι οι κανόνες είναι σαφείς και συγκεκριμένοι και ότι όλα τα δελτία συμμετοχής είναι κατανοητά
 • Εάν αναμένετε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, σκεφτείτε το ενδεχόμενο διαίρεσης της διαδικασίας επιλογής σε δύο στάδια:
  • Προεπιλογή
  • Τελική επιλογή

Χρονοδιάγραμμα

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, φροντίστε ώστε ο διαγωνισμός να διενεργηθεί ταυτόχρονα με την εκστρατεία

Δημοσιότητα

Εξασφαλίστε συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης: θα είναι επωφελής και για εσάς και για την νικήτρια εταιρεία.