Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκστρατείες - γενικά

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Η εκστρατεία είναι μια οργανωμένη πορεία δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου. Συνήθως χρησιμοποιεί μια σειρά από εργαλεία επικοινωνίας για την κοινοποίηση του μηνύματος και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα της. Κάθε εργαλείο ή το σύνολο των εργαλείων της εργαλειοθήκης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο μιας εκστρατείας.

Οφέλη

  • Ευαισθητοποιήστε το κοινό σχετικά με τα προβλήματα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), συμπεριλαμβανομένων των αιτιών τους, μεταξύ διευθυντών, εργαζομένων και ανθρώπων που τους συμβουλεύουν επί τέτοιων θεμάτων, όπως π.χ. οι επαγγελματίες του ια
  • Παρέχετε πρακτικές λύσεις μέσω «μοντέλων ορθών πρακτικών».
  • Ενισχύστε τις γνώσεις του εργατικού δυναμικού σε ό,τι αφορά τη συναφή νομοθεσία και ενθαρρύνετε τους οργανισμούς/τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται προς αυτήν.
  • Ενημερώνετε το κοινό σχετικά με νέους κινδύνους και πιθανές λύσεις.
  • Εξασφαλίστε υποστήριξη για αλλαγές στη νομοθεσία ή σε κατευθυντήριες γραμμές.
  • Προβάλλετε τον οργανισμό σας/την επιχείρησή σας ως αυθεντία σε θέματα ΕΑΥ και ως αξιόπιστο εταίρο.

Περιορισμοί

  • Μπορούν να είναι δαπανηρές/χρονοβόρες στην υλοποίησή τους

  • Δυσκολία προσέγγισης μικρότερων ομάδων

Τα συστατικά μιας επιτυχημένης εκστρατείας

Ένα ισχυρό μήνυμα και σαφείς στόχοι είναι η βάση κάθε εκστρατείας. Θα σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε σε ποιους θα πρέπει να απευθυνθείτε (κοινό-στόχος) και πώς μπορείτε ευκολότερα να τους προσεγγίσετε, δηλαδή ποια εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την εκστρατεία σας. Όπως ισχύει για τα περισσότερα εγχειρήματα, μια εκστρατεία απαιτεί σημαντική επένδυση από πλευράς προσπάθειας και δραστηριοποίησης ώστε να είναι πραγματικά επιτυχής.