Примери от практиката


Рисковете за безопасността и здравето при работа от работата по преглед на онлайн съдържание, извършвана чрез цифрови трудови платформи

Работата по преглед на онлайн съдържание, предоставяна чрез цифрови платформи, е стресираща, емоционално и физически натоварваща, и може да доведе до мускулно-скелетни смущения. Цифровите трудови платформи не обръщат внимание на подобни тежки рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР), или го правят в ограничена степен.

В това проучване разглеждаме рисковете за БЗР във връзка с този относително нов вид заетост за работещите през такива платформи. В него също така се проучва дали и как тези рискове се предотвратяват и управляват, като се подчертават практиките и действията, прилагани от платформите.

Download PDF file in: