Набор от инструменти за кампанията

Реклама в Instagram на тема „Безопасност и здраве при работа“

Организация: Министерство на труда и социалната политика (Германия)

Държава: Германия

Описание:

Реклама в Instagram относно Националния план за действие за бизнеса и правата на човека.

Image
Healthy and safe working conditions Instagram advertisement