Набор от инструменти за кампанията

Стратегия в областта на безопасността и здравето при работа на Австрия за периода 2007—2012 г.

Организация: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (Федерално министерство на икономиката и на труда)

Държава: Австрия

Описание:

Брошура за австрийската национална стратегия в областта на БЗР. Обхванати бяха пет тематични области: оценка на риска и осведоменост за опасностите, предотвратяване на злополуки, превенция на свързаните с работата заболявания и професионалните заболявания, теоретична подготовка и специализирано обучение, както и информация относно безопасността и здравето при работа.

Image