O témi kampanje


Zakaj je tako pomembno varno ravnati z nevarnimi snovmi pri delu?

Po vsej Evropi je nesprejemljivo veliko delavcev pri delu izpostavljenih nevarnim snovem.

Nevarne snovi povzročajo znaten delež poklicnih bolezni, ki negativno vplivajo na kakovost življenja in delovno sposobnost delavcev in se lahko v nekaterih primerih končajo s smrtjo. Skupaj z nezgodami pri delu, ki jih povzročajo nevarne snovi, pomenijo znatne stroške za podjetja.

Kljub temu se ljudje na splošno premalo zavedajo, katere nevarne snovi so prisotne na delovnem mestu, kako veliko jih je in kakšna tveganja pomenijo. V zadnjih letih je bil napredek pri zmanjšanju izpostavljenosti delavcev zelo majhen ali pa ga sploh ni bilo. Evropska raziskava o delovnih razmerah je pokazala, da se delež delavcev, ki so odgovorili, da so vsaj četrtino delovnega časa izpostavljeni kemikalijam, od leta 2000 ni spremenil in znaša okrog 17 %.

Izpostavljenost nevarnim snovem na delovnem mestu je treba odpraviti ali pa vsaj učinkovito obvladovati, da se zagotovijo varnost in zdravje delavcev ter gospodarski uspeh podjetij in družbe.