Soubor nástrojů kampaně

Akce pro zúčastněné strany

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

O co se jedná?

Akce, jako jsou kulaté stoly, pracovní setkání a konference, jejichž cílem je spojit odborníky a zúčastněné subjekty k projednání určité problematiky. Může se jednat například o stávající právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo hrozby pro bezpečnost pracovníků, jako je problematika bezpečné údržby.

Přínosy

 • Každá z výše uvedených akcí je dobrou příležitostí k posílení spolupráce s vašimi partnery.

Jak je lze využít?

 • Hlavním cílem je dosažení společných postojů účastníků, sdílení informací a osvědčených postupů a navazování kontaktů.
 • Mohou zahrnovat mediální prvek, zpravidla to však není hlavním účelem akce.

Omezení

 • Akce jsou zpravidla omezeny na jednu cílovou skupinu, takže nemusí být vhodné, chcete-li oslovit širší publikum.

Kulaté stoly a workshopy

 • Nejmenšími akcemi bývají kulaté stoly a workshopy. Jsou také nejvíce interaktivní. Jejích cílem je setkání omezeného počtu osob za účelem projednání určité záležitosti a dosažení společného stanoviska.
 • Tyto akce jsou nejvhodnější, jestliže se chcete podělit o znalosti s malou skupinou lidí (do 50 osob).
 • Lze je využít před kampaní k její přípravě, vypracování nástrojů kampaně, zapojení partnerů atd.

Semináře a školení

 • K příkladům o něco větších akcí patří semináře a školení. Ty bývají více zaměřené na vzdělávání.
 • Měl by existovat jednoznačný program nebo myšlenka, jež organizátor sdílí s účastníky. Účastníci budou samozřejmě na tuto myšlenku reagovat a vyjádří se k ní, nejedná se však o stejný otevřený proces jako na workshopu.
 • Tato forma může být vhodná v případě, že chcete s ohledem na určitý aspekt vaší kampaně vyškolit školitele.

Konference

 • Akcemi, jichž se potenciálně může zúčastnit nejvyšší počet osob, jsou konference.
 • Konference mohou zahrnovat rovněž prvek mediální komunikace.
 • Mohou být také přístupné veřejnosti.