Prípadové štúdie


Riziká v oblasti BOZP pri programovaní na diaľku, ktoré sa organizuje prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem

Náplňou práce programátorov je, okrem iného, písanie a testovanie kódov. Tieto činnosti prebiehajú za písacím stolom a zahŕňajú intenzívnu prácu s počítačom. Pri plnení úloh sú zamestnanci vystavení mnohým fyzickým a psychickým rizikám ohrozujúcim ich zdravie a bezpečnosť. Tieto riziká môžu byť v prípade práce na diaľku ešte vyššie.

V tejto prípadovej štúdii sa pozornosť zameriava na prácu, ktorej náplňou je programovanie na diaľku vykonávané prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem. Skúmajú sa v nej riziká v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktoré tento typ práce prináša platformovým pracovníkom.

Pozornosť sa v nej zameriava aj na to, či a ako možno týmto rizikám predchádzať, či a ako ich možno riadiť, pričom sa v nej poukazuje na postupy a opatrenia uplatňované na platformách. Sú do nej zahrnuté aj rozhovory s pracovníkmi i zástupcami platforiem.

Download PDF file in: