Prípadové štúdie


Ponaučenia z francúzskeho právneho rámca týkajúceho sa práce pre digitálne platformy

sa v uplynulých rokoch dostala do popredia záujmu, pretože práva pracovníkov v oblasti pracovných podmienok a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) nie sú v platných právnych predpisoch jasne stanovené.

V tejto prípadovej štúdii sa pozornosť sústreďuje na viaceré legislatívne iniciatívy, ktoré boli vo Francúzsku zavedené na reguláciu práv platformových pracovníkov a zlepšenie ich pracovných podmienok. Tieto iniciatívy sú konkrétne zamerané na zaručenie individuálnych a kolektívnych práv samostatne zárobkovo činným platformovým pracovníkom, zvýšenie transparentnosti práce pre platformy, boj proti podvodom v oblasti sociálneho zabezpečenia a priznanie práva platformovým pracovníkom v odvetví prepravy na odmietnutie pridelených úloh a práva na odpojenie bez toho, aby boli za to penalizovaní.

Aj keď sú tieto iniciatívy dôležitými krokmi k zlepšeniu pracovných podmienok v platformovej ekonomike, mnoho zainteresovaných strán súhlasí s tým, že ich rozsah presadzovanie predpisov v oblasti BOZP dostatočne nerieši.

Download PDF file in: