Prípadové štúdie


Opatrenia inšpektorátu práce a sociálneho zabezpečenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre platformy

Predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ako aj ich monitorovanie a presadzovanie stavia pred výzvy. Vplýva to na činnosť inšpektorátu práce a sociálneho zabezpečenia i na platformových pracovníkov z hľadiska ich postavenia v zamestnaní a podmienok práce.

Prípadová štúdia ponúka pohľad na úlohy a činnosti inšpektorátu práce a sociálneho zabezpečenia, pokiaľ ide o BOZP v spojitosti s prácou pre platformy. Prostredníctvom detailnejšieho pohľadu na iniciatívy inšpekčných služieb v Belgicku, Španielsku a Poľsku sú v správe uvedené ponaučenia, ktoré možno vyvodiť z problémov riešených týmito službami, ako aj zo stratégií vypracovaných na ich riešenie.

Rozoberajú sa v nej dôsledky pre politiku, pričom sa zdôrazňujú kľúčové body týkajúce sa hlavných pretrvávajúcich problémov, akým je napr. nejednoznačné postavenie platformových pracovníkov v zamestnaní. Zdôrazňovanie významu koordinovaných opatrení, zvyšovanie povedomia, budovanie kapacít a odbornej prípravy inšpektorov patria medzi osvedčené postupy, ktoré členské štáty môžu uvádzať ako príklady.

Download PDF file in: