Prípadové štúdie


Vnútroštátna a miestna reakcia na výzvy platformovej ekonomiky v Taliansku

Vo väčšine krajín Európskej únie nie sú v platných predpisoch pracovného práva jasne stanovené práva pracovníkov pre digitálne platformy v oblastiach, ako sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovný čas a náhrady.  

V tejto prípadovej štúdii sa poukazuje na hlavné charakteristiky talianskej právnej úpravy, ktorá sa vzťahuje na prácu pre platformy, a iniciatívu mestského úradu v severotalianskom meste Bologna zameranú na ochranu platformových pracovníkov (najmä pracovníkov služieb pre donášku jedla), a to prostredníctvom zavedenia Charty základných práv pracovníkov pre digitálne platformy v mestách (Charter of Fundamental Rights of Digital Labour in the Urban Context). Charta, ktorá bola na regionálnej úrovni prijatá dobrovoľne, ovplyvnila aj právne predpisy na celoštátnej úrovni tak, že sa uznali práva samostatne zárobkovo činných osôb v odvetví donáškových služieb. V ďalších regiónoch Talianska sa stala vzorom a mohla by inšpirovať tvorcov politík v celej Európe.

Podľa zainteresovaných strán opatrenia Charty zaviedli viaceré platformy a pracovné podmienky pracovníkov donáškových služieb sa zlepšili. Odporúčajú sa v nej opatrenia, ktoré by sa mali rozšíriť na platformových pracovníkov v iných odvetviach.   

Download PDF file in: