Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Χρονοδιαγράμματα

Τα χρονοδιαγράμματα αποτελούν βασικό παράγοντα οποιασδήποτε εκστρατείας, τόσο από άποψη του πότε αυτή πρέπει να ξεκινήσει όσο και του χρόνου που πρέπει να διαρκέσει.

Και οι δύο αυτοί παράγοντες εξαρτώνται από:

  • τον διαθέσιμο χρόνο για τους αναγκαίους εσωτερικούς πόρους, καθώς και την εποχή του χρόνου κατά την οποία αυτοί θα είναι πιθανόν περισσότερο διαθέσιμοι
  • πόσα χρήματα διαθέτετε
  • το εάν θέλετε να κοινοποιήσετε χρονικά ευαίσθητες πληροφορίες (όπως η δημοσιοποίηση μιας έκθεσης)
  • το εάν υπάρχουν τυχόν εξωτερικά γεγονότα που πρέπει να λάβετε υπόψη
  • το πόσο χρόνο θα χρειαστείτε ώστε να φτάσετε στο κοινό στόχο σας αποτελεσματικά.
Timing