Τομείς προτεραιότητας


Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, όπως π.χ. για τα άτομα που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στην παραδοσιακή αγορά εργασίας. Με απλά λόγια, ως «εργασία σε ψηφιακή πλατφόρμα» νοείται η αμειβόμενη εργασία που παρέχεται μέσω, από ή με τη διαμεσολάβηση διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το συνηθέστερο επιχειρηματικό μοντέλο πλατφόρμας είναι η διαδικτυακή αγορά που συνδέει την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας. Συχνά το μοντέλο αυτό αφορά θέσεις εργασίας σε επαγγέλματα και κλάδους, όπως ο τομέας των μεταφορών (διανομείς και οδηγοί ταξί) και οι καθαριστές και χειρώνακτες (που εκτίθενται σε χημικά προϊόντα και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ολισθήματος, παραπατήματος και πτώσης). Η διαχείριση των εργαζομένων πραγματοποιείται μέσω αλγορίθμων που ελέγχουν την κατανομή των εργασιών, τις αμοιβές και τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τους εργαζόμενους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της επιτήρησης των εργαζομένων.

Λόγω των μη τυποποιημένων σχέσεων εργασίας με τους φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών, οι κίνδυνοι αυξάνονται για τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες. Οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν επίσης χαμηλή διαπραγματευτική ισχύ και ασκούν μικρό έλεγχο στην εργασία τους. Αυτό είναι εμφανές στους τομείς των διανομών και των μεταφορών, στους οποίους οι εργαζόμενοι δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, έχουν χαμηλότερη εξειδίκευση και ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από την πλατφόρμα.

Οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες έρχονται επίσης αντιμέτωποι με φαινόμενα όπως απομόνωση, εντατικοποίηση της εργασίας, πολύωρη εργασία και ψηφιακή παρακολούθηση και επιτήρηση, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλά επίπεδα άγχους. Ωστόσο, το καθεστώς απασχόλησής τους περιορίζει το επίπεδο προστασίας της εργασίας τους. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες είναι συνήθως αυτοαπασχολούμενοι, είναι υπεύθυνοι για την ατομική τους ΕΑΥ. Οι πλατφόρμες δεν είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των εργαζομένων σε αυτές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους πρόληψης ή ελαχιστοποίησης των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες.