Τομείς προτεραιότητας


Ευφυή ψηφιακά συστήματα

Η χρήση αισθητήρων βρίσκεται πίσω από μια μεγάλη αλλαγή που πραγματοποιείται στον τομέα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Τα ευφυή ψηφιακά συστήματα προστατεύουν τους εργαζομένους διατηρώντας και αυξάνοντας την ασφάλεια της εργασίας σε δυνητικά επικίνδυνους κλάδους της βιομηχανίας. Τέτοια συστήματα είναι π.χ. τα ευφυή μέσα ατομικής προστασίας, οι φορετές συσκευές που μπορούν να ανιχνεύσουν πρώιμα σημεία σωματικής, μυϊκής και διανοητικής κόπωσης, καθώς και κινητά ή σταθερά συστήματα που χρησιμοποιούν αισθητήρες ή κάμερες για την ανίχνευση κινδύνων.

Παρά το γεγονός ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ΕΑΥ, δημιουργούν επίσης προκλήσεις και κινδύνους. Παραδείγματος χάρη, οι εργαζόμενοι μπορεί να αισθανθούν απώλεια ελέγχου επί των καθηκόντων που εκτελούν και να γίνουν υπερβολικά εξαρτημένοι από την τεχνολογία. Αυτή η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε λάθη και να αυξήσει τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων. Είναι επίσης πιθανό τα δεδομένα που συλλέγονται από τα ψηφιακά συστήματα να είναι ανακριβή, περιορισμένα ή ακόμη και μεροληπτικά. Επιπλέον, τα συστήματα αυτά συλλέγουν πολύ ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράνομα για την παρακολούθηση και την επιτήρηση των εργαζομένων.

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων, είναι σημαντικό να ζητείται η γνώμη των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σε κάθε βήμα, από το στάδιο του σχεδιασμού έως την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το υλικό της εκστρατείας.