Περιπτωσιολογικές μελέτες


Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε σχέση με τις εργασίες παράδοσης δεμάτων που οργανώνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας

Η οργάνωση των εργασιών παράδοσης δεμάτων, ή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, πραγματοποιείται όλο και περισσότερο μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας. Η εξέλιξη αυτή θέτει νέες προκλήσεις για την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων. Όσοι εργάζονται σε πλατφόρμες παράδοσης δεμάτων συνήθως δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων τι είδους καθήκοντα θα εκτελέσουν, για πόσο χρονικό διάστημα και πού. Παρατηρείται επίσης αύξηση των υπεργολαβιών και των άτυπων εργασιακών ρυθμίσεων. 

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη ασχολείται με τις εργασίες παράδοσης δεμάτων που εκτελούνται στην οικονομία των πλατφορμών. Εξετάζει τους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) που σχετίζονται με τις εργασίες παράδοσης δεμάτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας εργασίας.

Η μελέτη ασχολείται επίσης με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων ΕΑΥ. Τέλος, υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της παράδοσης δεμάτων, στην οποία δίνεται πολύ λιγότερη σημασία από ό,τι στην παράδοση φαγητού και τη μεταφορά επιβατών.

Download PDF file in: