Περιπτωσιολογικές μελέτες


Δράσεις των επιθεωρήσεων εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης για τη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε πλατφόρμες

Η εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες παρουσιάζει προκλήσεις όσον αφορά τους κανονισμούς για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΕΑΥ), καθώς και για την παρακολούθηση και την επιβολή τους. Οι κανονισμοί αυτοί έχουν επιπτώσεις στο έργο των επιθεωρήσεων εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στους εργαζομένους σε πλατφόρμες όσον αφορά το καθεστώς και τους όρους εργασίας τους.

Η εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους και τις δράσεις των επιθεωρήσεων εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης όσον αφορά την ΕΑΥ σε σχέση με την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες. Μέσω μιας εξαιρετικά αναλυτικής εξέτασης των πρωτοβουλιών των υπηρεσιών επιθεώρησης στο Βέλγιο, την Ισπανία και την Πολωνία, η έκθεση περιγράφει τα διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από τα ζητήματα που αντιμετώπισαν οι εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και τις στρατηγικές που αναπτύχθηκαν για την αντιμετώπισή τους.

Αναλύονται οι επιπτώσεις για την πολιτική, υπογραμμίζοντας βασικά σημεία που σχετίζονται με βασικά ζητήματα που παραμένουν, όπως το διφορούμενο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Η σημασία των συντονισμένων δράσεων, της ευαισθητοποίησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων και της κατάρτισης των επιθεωρητών συγκαταλέγονται στις ορθές πρακτικές στις οποίες μπορούν να ανατρέχουν τα κράτη μέλη ως παράδειγμα.

Download PDF file in: