Έκδοση


Εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες στον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης: επιπτώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Ο κλάδος της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή των τάσεων όσον αφορά τη δεδομενοποίηση (datafication) και την ψηφιοποίηση. Οι συνεχιζόμενες τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες επιταχύνθηκαν από την πανδημία COVID-19, επηρεάζουν όχι μόνο τους εργαζομένους στον κλάδο, αλλά και την οικονομική προσιτότητα και την ποιότητα της παροχής φροντίδας.

Το παρόν έγγραφο παρέχει στοιχεία σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει. Τα πορίσματα του εγγράφου έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν τις ανάγκες των εργαζομένων, καθώς και να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Download PDF file in: