Περιπτωσιολογικές μελέτες


Κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία σε σχέση με τις εργασίες τηλεπρογραμματισμού που οργανώνονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας

Οι προγραμματιστές εκτελούν καθήκοντα όπως η σύνταξη και η δοκιμή κωδικών, που συνεπάγονται εργασία γραφείου και εντατική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους εκτίθενται σε διάφορους σωματικούς και ψυχολογικούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους. Η εργασία εξ αποστάσεως μπορεί να αυξήσει τους εν λόγω κινδύνους.

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη ασχολείται με τον εξ αποστάσεως προγραμματισμό που παρέχεται μέσω ψηφιακών πλατφορμών εργασίας. Εξετάζει τους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία που ενέχει αυτό το είδος εργασίας για τους εργαζομένους σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Εξετάζει επίσης κατά πόσον και με ποιον τρόπο προλαμβάνονται και αντιμετωπίζονται οι εν λόγω κίνδυνοι, δίνοντας έμφαση στις πρακτικές που ακολουθούνται και τις ενέργειες που υλοποιούνται από τις πλατφόρμες. Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει συνεντεύξεις τόσο με εργαζομένους όσο και με τους φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών.

Download PDF file in: