Публикация


Разглеждане на половото измерение на дистанционната работа: последици за безопасността и здравето на работното място

Нарастващото преминаване към работа от разстояние и хибридна работа от началото на пандемията от COVID-19 оказа силно въздействие върху жените. В този документ за обсъждане се разглежда половото измерение на работата от разстояние и безопасността и здравето при работа (БЗР) и се прави преглед на развитието на свързаното с тях законодателство.

Установените пропуски в проучванията включват половото измерение на кибертормоза, политиките за БЗР на ниво пол и предприятие в областта, както и липсата на аспекти, свързани с пола, в регулирането на работата от разстояние, насочена към безопасността и здравето при работа. В документа се подчертава, че обусловените от пола разпоредби в областта на работата от разстояние и хибридната работа могат да допринесат за равновесието между професионалния и личния живот на жените и интеграцията на пазара на труда.

Download pdf icon in: