Публикация


Управление на работниците чрез ИИ — от развитието на технологиите до въздействието върху работниците и тяхната безопасност и здраве

Изкуственият интелект (ИИ) изменя естеството на труда и работните взаимоотношения. Настоящият документ картографира основаните на ИИ технологии за управление на работниците (ИИУР) и тяхното секторно проникване чрез анализ на патентни данни и съдържание.

В него се предлага подход, основан на измервания, който може да се използва за проучване на въздействието на технологиите за ИИУР върху работната сила, задачите и функциите. Констатациите показват неблагоприятното въздействие, което ИИУР може да окаже върху безопасността и здравето на работниците. Важно е да се отбележи, че проучването показва само незначителна част от патентите, насочени към подобряване на благосъстоянието на хората, като подчертава липсата на корпоративен интерес за използване на такива технологии за подобряване на БЗР.

Download pdf icon in: