Примери от практиката


Робот за автоматизиране на почистването на оборския тор с цел поддържане на хигиената в животновъдството (ID11)

Бъдещето е в устойчивото производство в хранителната промишленост. Разглежданият в настоящия пример холандски технологичен разработчик е специализиран в селскостопанските машини във връзка с млекодайните крави.

Неговите продукти се използват в над 45 държави в ЕС и по света. Автономно движещият се робот може да поддържа хигиенните изисквания в помещенията за крави и е специализиран в почистването на оборски тор.

Промяната в модела на работа, настъпила в резултат на тази иновация, кара земеделските стопани да започнат да отстъпват от традиционно възприеманата роля на работници, извършващи ръчни операции, и да се насочват към предимно управленски функции и отговорности в рамките на стопанствата.

Download pdf icon in: