Примери от практиката


Отговор на национално и местно равнище на предизвикателствата на основаната на платформи икономика в Италия

Правата на работещите през цифрови платформи по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, работното време и обезщетенията, не са ясно установени в действащото трудово законодателство в повечето държави от Европейския съюз.  

В това проучване на конкретен случай са очертани основните характеристики на италианската нормативна уредба, приложима за работата през цифрови платформи, и инициативата на община Болоня в Северна Италия за защита на работещите през платформи (основно куриери за доставки на храни) чрез въвеждане на „Харта на основните права на цифровия труд в градски контекст“. Хартата, приета по собствена инициатива на регионално равнище, е оказала влияние също и върху законодателството на национално равнище за признаване на правата на самостоятелно заетите куриери за доставки. Тя се е превърнала в модел за други региони на Италия и може да служи за вдъхновение на политиците в цяла Европа.

Според заинтересованите участници няколко платформи са въвели мерките от Хартата и условията на труд на куриерите са се подобрили. Те са препоръчали мерки, които да бъдат прилагани и за други видове работещи през платформи.   

Download PDF file in: