Примери от практиката


Поуки от френската законодателна рамка относно работата през цифрови платформи

Работата през цифрови платформи стана повод за безпокойство през последните години, тъй като правата на работещите по отношение на условията на труд и безопасността и здравето при работа (БЗР) не са ясно установени в действащите закони.

В това проучване на конкретен случай се разглеждат няколко законодателни инициативи, въведени във Франция за регламентиране на правата на работещите през платформи и подобряване на условията им на труд. По-конкретно тези инициативи са насочени към предоставяне на индивидуални и колективни права на самостоятелно заетите лица, работещи през платформи; повишаване на прозрачността в работата през платформи и борба със социалните измами; и даване на право на работещите през платформи в транспортния сектор да отказват заявки и да прекъсват връзката с работната среда, без да бъдат санкционирани за това.

Въпреки че тези инициативи са важни стъпки за подобряване на условията на труд в основаната на платформи икономика, много заинтересовани страни смятат, че техният обхват не покрива в достатъчна степен прилагането на разпоредбите за БЗР.

Download PDF file in: