Súbor nástrojov kampane

Zostavenie plánu

Plán vedenia kampane vám umožní sústrediť sa na všetky potrebné kroky.

  • Stanovte merateľný cieľ.

– Príklad: „Znížiť počet chorôb spôsobených stresom v telefonických centrách o 10 % v priebehu nasledujúcich 3 rokov.

  • Zamerajte sa na konkrétne cieľové publikum.

– Príklad: personálni manažéri vo väčších spoločnostiach alebo vlastníci malých alebo stredných podnikov.

  • Vytvorte jasné posolstvo.

Malo by byť prispôsobené cieľovému publiku a v ideálnom prípade by malo obsahovať odporúčania, podľa ktorých môžu konať.

– Príklad: „Z výskumu vyplynulo, že telefonické centrá môžu znížiť počet chorôb spojených so stresom pomocou troch základných krokov.“

  • Identifikujte najvhodnejšie médiá na oslovenie cieľového publika.

– Zvážte, či chcete použiť napríklad reklamu, adresné doručovanie reklamných zásielok, plagáty, semináre alebo návštevy.

  • Stanovte si rozpočet.

– Mal by zahŕňať aj nejakú sumu navyše, napríklad 10 %, na neočakávané dodatočné náklady.

  • Nájdite vhodný dátum uvedenia.

– Vyhnite sa hlavným obdobiam voľna, ako je napríklad obdobie okolo Vianoc, a skúste svoju kampaň prepojiť s aktuálnym podujatím alebo obdobím, aby získala väčší ohlas.

  • Vyhodnoťte kampaň.

– Poučte sa zo svojich skúseností, aby vaša ďalšia kampaň mala ešte väčší vplyv.

    Putting a plan togeth