Súbor nástrojov kampane

Hlavné ciele kampane

Majte na pamäti hlavné ciele svojej kampane.

  • Zvyšujte informovanosť o problémoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ich príčinách medzi manažérmi, zamestnancami a ľuďmi, s ktorými tieto záležitosti konzultujú, napríklad zdravotníckymi pracovníkmi.
  • Poskytujte praktické riešenia prostredníctvom „modelov osvedčených postupov“.
  • Rozširujte vedomosti zamestnancov o príslušných právnych predpisoch a povzbudzujte organizácie, aby ich dodržiavali.
  • Upozorňujte ľudí na nové riziká a možné riešenia.
  • Získavajte podporu na zmeny právnych predpisov alebo usmernení.
  • Zaistite svojej organizácii postavenie ako autority v oblasti BOZP a cenného partnera.
Key campaign objectives