Декларация за поверителност


Организационна част на Агенцията, на която е възложена обработката на лични данни

Andrew Smith, началник на отдел „Комуникация и популяризиране“

Цел на обработката

С цел да се получат анонимни статистически данни за използването на този уебсайт, за всеки достъп до уебсайта се създават LOG файлове, съдържащи следните обобщени данни: общ брой посещения, държави на потребителите, продължителност на сесиите и следван от потребителите път по време на сесиите.

Вид на обработваните данни

Тези LOG файлове съдържат следната информация:

 • Име и фамилия
 • Адрес на електронната поща
 • ІР адрес на потребителя
 • Дата и час, когато искането на потребителя за достъп до уебсайта е стигнало до уеб сървъра
 • Заявен URL
 • Обратен НТТР код, подаден на заявителя (потребителя)
 • Време на обработката на заявителя
 • Код на потребителския агент на заявителя.

Правно основание

Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 година за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа с измененията към него.

Законност на обработката

Обработката се основава на член 5, буква a) от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 45/2001).

Получатели на данни

Достъп до личните данни се предоставя въз основа на функцията и отговорностите на съответните субекти на данни (принцип „необходимост да се знае“):

 • надлежно определени служители на ЕU-OSHA;
 • външен доставчик, който хоства сървъра на ЕU-OSHA;
 • Правна служба, Съд на публичната служба, Европейски надзорен орган по защита на данните, Европейска служба за борба с измамите (ОLAF), Европейски омбудсман, Сметна палата, Служба за вътрешен одит, ако е приложимо.

В такива случаи се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. ЕU-OSHA няма да разкрива лични данни пред трети лица. ЕU-OSHA няма да разгласява лични данни за директен маркетинг с търговски цели.

Бисквитки

Уебсайтът ще поставя временни бисквитки, когато го посещавате. Те са необходими за достъп до сесията. Бисквитките ще бъдат заличени, когато приключите сесията при затваряне на браузъра. ІР адресът на потребителя не се записва в никоя бисквитка. Бисквитките имат уникален идентификационен код (ID) за идентифициране на сесиите, който е напълно анонимен за целите на осъществяване на сесията.

Този уебсайт използва софтуер Рiwik за генериране на статистически данни от уебсайта, който е изцяло хостван в сървърите на ЕU-OSHA, разположени в Европейския съюз. Рiwik ще съхрани бисквитките в компютъра ви, но няма да бъдат събирани лични данни. Анонимен идентификационен код ще даде възможност на Рiwik да идентифицира вашата сесия, но този код е без стойност за останалите и не може да се използва за идентифициране на индивидуален потребител.

Ако не желаете ЕU-OSHA да проследи дейността ви чрез Рiwik, можете да откажете използването на този софтуер, като щракнете върху долното каре.

Бисквитките не съдържат лична информация относно вас и не могат да се използват за идентифицирането на отделен потребител.

Права на субекта на данни

Субектите на данни имат право на достъп, коригиране и блокиране на своята информация (в случай на неточност на данните), да поискат заличаването на данните и да възразят срещу тяхната обработка в случаите, предвидени в членове 13, 14, 15, 16 и 18 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

Ако имате запитвания или оплаквания относно събирането, обработването или използването на вашите лични данни, може да се свържете с нас на адрес: information@osha.europa.eu, като в полето „Тема“ посочите „защита на данните“.

Информация за периода на съхранение на данните

Информацията, която се съдържа в LOG файловете, се съхранява в продължение на 2 години в сървъра на ЕU-OSHA, хостван от външен доставчик, установен в Европейския съюз.

Данните за създаване на анонимни статистически отчети се запазват за по-дълъг период.

Мерки за сигурност

Ние предприемаме подходящи мерки за сигурност за защита от неразрешен достъп, изменение, оповестяване или унищожаване на данни. Тези мерки включват вътрешни прегледи на нашите практики за събиране, съхранение и обработване на данни и мерки за сигурност, в това число надлежно кодиране на комуникацията и мерки за физическа сигурност за защита срещу неразрешен достъп до системите, в които съхраняваме лични данни.

Искания за информация

За всякаква допълнителна информация във връзка с обработката на личните им данни субектите могат да се обръщат към длъжностното лице за защита на данните на EU-OSHA на: dpo@osha.europa.eu.

Сезиране на ЕНОЗД

Субектите на данни имат право да се обърнат към Европейския надзорен орган по защита на данните на: http://www.edps.europa.eu, ако смятат, че операциите по обработката на данни не са в съответствие с Регламент (EО) № 45/2001.