Publikácie


Poznatky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre digitálne platformy

Rozvoj digitálnych technológií umožnil nové spôsoby práce poskytované prostredníctvom online platforiem alebo na nich. Jazdci, vodiči, zdravotné sestry a grafickí dizajnéri sú príkladmi povolaní, pri ktorých sa práca vykonáva prostredníctvom digitálnych platforiem. Aj keď môže byť pre niektoré skupiny pracovníkov dodatočným alebo alternatívnym zdrojom príjmu a príležitosťou na vstup na trh práce, je spojená s rizikami a výzvami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktorých prevencia a riadenie môžu byť zložité. V záujme zavedenia a zlepšenia iniciatív v oblasti BOZP sa musia na riešenie tejto výzvy spojiť tvorcovia politík, platformy, odbory a pracovníci.