Súbor nástrojov kampane

Rakúska stratégia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na obdobie 2007 – 2012

Organizácia: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz, Zentral-Arbeitsinspektorat (spolkové ministerstvo hospodárstva a práce)

Štát: Rakúsko

Popis:

Brožúra týkajúca sa rakúskej národnej stratégie v oblasti BOZP. Je rozdelená do piatich tematických okruhov, ktoré sú bližšie opísané: posudzovanie rizika a uvedomovanie si nebezpečenstva, prevencia nehôd, prevencia chorôb súvisiacich s prácou a chorôb z povolania, pokyny a pokročilá odborná príprava a informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Image