Súbor nástrojov kampane

4. medzinárodná odborno-vedecká konferencia

Organizácia: European Society of Safety Engineers

Štát: Chorvátsko

Popis:

Toto podujatie sa venovalo bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v Chorvátsku. Rečníci diskutovali o legislatívnych predpisoch so zreteľom na BOZP a porovnávali opatrenia v Chorvátsku a Srbsku. Toto porovnávanie bolo dobrým spôsobom, ako vo všeobecnosti uvažovať nad BOZP a spôsobmi riešenia starnúcej pracovnej sily v oboch krajinách. Podujatie venovalo osobitnú pozornosť kampani Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie, pričom došlo k výmene osvedčených postupov medzi rôznymi chorvátskymi organizáciami. Na podujatí sa zúčastnilo 80 ľudí z troch rôznych krajín.

Image
4th International Professional-Scientific Conference