Publikácie


Inteligentné digitálne systémy monitorovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: zavádzanie na pracovisku

Nové digitálne systémy monitorovania BOZP nemôžu jednoducho nahradiť existujúce postupy BOZP; úspešné zavedenie digitálnych systémov monitorovania BOZP závisí od ich správneho presadenia do praxe vrátane poskytovania podporných zdrojov na pracovisku (kódexy postupov, usmerňovacie dokumenty/príručky, vzdelávacie materiály, marketingové materiály a prípadové štúdie).

V tomto informačnom dokumente sa uvádzajú odporúčania týkajúce sa rámcových podmienok pre spoločnosti na účinné zavedenie a integráciu digitálnych monitorovacích systémov BOZP na pracovisku.

Download PDF file in: