Prioritní oblasti


Práce prostřednictvím digitálních platforem

vytváří nové příležitosti pro podniky a pracovníky, například pro osoby, které by mohly mít větší potíže s přístupem na tradiční trh práce. Zjednodušeně řečeno, jde o práci poskytovanou prostřednictvím on-line platformy, na on-line platformě nebo zprostředkovanou on-line platformou.

Nejběžnějším obchodním modelem platformy je on-line tržiště pro sladění nabídky práce a poptávky po ní. Často se jedná o pracovní místa v profesích a odvětvích, jako je doprava (kurýři a taxikáři) a uklízeči a údržbáři (vystavení chemickým produktům a vysokému riziku uklouznutí, zakopnutí a pádu). Pracovníci digitálních platforem jsou řízeni algoritmy, které mají dopad na přidělování práce, odměňování a shromažďování údajů o pracovnících, které lze použít ke zvýšení dohledu.

V důsledku nestandardních pracovních vztahů s provozovateli digitálních platforem se zvyšují rizika pro pracovníky těchto platforem. Mají rovněž nízkou vyjednávací sílu a kontrolu nad svou prací. To je zřejmé v odvětví dodávek a dopravy, kde jsou pracovníci na místě, mají nižší kvalifikaci a podléhají vysoké míře kontroly ze strany platformy.

Pracovníci platforem rovněž čelí izolaci, intenzifikaci práce, dlouhé pracovní době a digitálnímu monitorování a dohledu, což může vést k vysoké míře stresu. Jejich postavení v zaměstnání však omezuje jejich přístup k ochraně. Vzhledem k tomu, že pracovníci platforem jsou obvykle osobami samostatně výdělečně činnými, odpovídají za svou vlastní bezpečnost a ochranu zdraví. Platformy nejsou povinny přijímat opatření ke zvýšení ochrany pracovníků platforem.

Více informací o tom, jak předcházet rizikům spojeným s prací na digitální platformě nebo jak je minimalizovat.